Chỉ tiêu Đơn vị tính
Qua đêm %
1 tuần %
2 tuần %
1 tháng %
3 tháng %
6 tháng %
12 tháng %
11/01/2017 10/01/2017 09/01/2017 Đồ thị
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đang lấy dữ liệu ...